Screenshot_93

Today’s lesson will be about a cut of a funny video. Can a thief be a good person? Let’s listen and find out

 

Chồng

Chạy!

Run!

Tên trộm

Đứng im! Tụi bây đi là tao chém rụng đầu.

Don’t move! If you move, I'll cut your heads off! 

Chồng

Ảnh có võ…. Đừng...đừng làm gì vợ tui!

He knows martial arts… Don’t … don’t do anything to my wife!

Tên trộm

Tao là… à mà không… tui là ăn trộm

I am a thief

Chồng

Anh ăn trộm? 

You’re a thief?

Tên trộm

Tui nằm trong nhà anh chị suốt đêm qua tới giờ

I lied in your house the entire night till now.

Vợ

Trời đất ơi!

OMG!

Tên trộm

Tui nằm tui ngủ mà la um sùm. Làm sao tui ngủ được

I was sleeping but you guys kept making noise. How could I sleep?

Chồng

Ủa? Nãy giờ anh vô đây anh ngủ luôn hả?

What? You’ve been sleeping here?

Tên trộm

Tui hỏi chú em mày

Now I ask you

Chồng

Ủa có thời gian tâm sự luôn hả anh?

What? You have time to talk to me?

Tên trộm

Ai đó? Con vợ hay là con thú

Who is that? Your wife or an animal

Chồng

Dạ vợ em

My wife

Tên trộm

Tại sao mày đánh con vợ như con thú vậy?

Why did you hit her like an animal?

Vợ

Đó ! Nghe người ta nói chưa?

You see! Did you heard what he’s said?

Tên trộm

Sao vậy?

Why so? 

Chồng

Tại nó lỳ. Nó không chịu nghe lời em.

Because she’s stubborn. She didn’t agree to listen to me.

Vợ

Lỳ hồi nào? 

When was I stubborn?

Chồng

Mày đó hả? Mày không nghe , tao đục vô mặt mày bây giờ.

You? If you don’t listen to me, I’ll beat you in the face now. 

Vợ

đòi quánh nữa kìa. Anh thấy không? Vũ phu!

He insisted on beating me. You see it? Such a brute!

Tên trộm

Tui xả một cái là vạt cái mỏ ông mất tiêu đó nha

I’ll slash once and cut your mouth away!

Tên trộm

Làm sao? Làm sao ? không nghe lời cái chuyện gì?

What’s wrong? What’s wrong? What didn’t she listen to you about?

Chồng

Dạ tại vì sau khi đám cưới xong là có để dành chút đỉnh tiền. Em kêu vợ em là phải cất kỹ đi. Có dịp lấy ra xài. Đó... thì em cần xài em kêu nó lấy ra xài. Nó không chịu.

Because after the wedding, we saved some money. I told my wife to put it away carefully. If there’s any occasion, we will spend it. So… I need to spend it, so I told her to take it out. She didn’t agree

Tên trộm

nhiêu?

How much?

Chồng

200 triệu

200 million

 

Từ vựng

Định nghĩa

đứng im

stand still, don’t move

tụi bây

you (used to talk to a group of people, usually friends/ kids/ someone younger)

chém

to cut by a sword

chém rụng đầu

cut heads off

martial arts

ăn trộm

to steal/ a thief

suốt

entire

trời đất ơi

oh lord

la um sùm

to scream, to make noise

tâm sự

to talk, to share thoughts

con thú

an animal

đánh

to beat, to hit

Đó !

you see!

lỳ

stubborn

chịu

agree to do something

nghe lời

to follow what someone says

hồi nào

when

đục

to punch

đục vô mặt

to punch in the face

đòi

to insist

quánh

to beat, to hit

vũ phu

a brute

xả

to slash

vạt

to cut off

mỏ

mouth

mất tiêu

to disappear, go away

chút đỉnh

a little bit

cất

put away

kỹ

carefully

dịp

occasion

kêu

to request

 

1

Tên trộm đe dọa sẽ làm gì nếu hai vợ chồng chạy?

Suggested answer: Tên trộm đe dọa sẽ chém rụng đầu

2

Tại sao tên trộm không ngủ được?

Suggested answer: Vì hai vợ chồng cãi lộn, la um sùm

3

Tại sao anh chồng đánh vợ?

Suggested answer : Vi vợ không đưa chồng tiền?

4

Sau đám cưới, hai vợ chồng để dành được bao nhiêu tiền?

Suggested answer : 200 triệu

5

Theo bạn, tên trộm có lấy tiền của hai vợ chồng không?

Suggested answer : (Tùy suy nghĩ của bạn. Bạn có thể coi clip để biết kết quả?)

Download PDF : HERE
Review vocabulary : HERE