Screenshot_57

Housing is a very interesting topic. Today’s lesson will show you how to talk about rooms in a house.

 

Lan “Reng reng” Có ai ở nhà không? “Ring ring” Anyone home?
Phong “Mở cửa” Lan đó hả? đi em! “Open the door” Lan? Come in please!
Lan Wow, nhà mới của anh đẹp quá! Wow, your new house looks beautiful!
Phong Cũng bình thường thôi. Em ngồi chơi. Oh it’s nothing. Please take a seat!
Lan Nhà của anh có mấy phòng? How many rooms are there in your house?
Phong 1 phòng khách, 1 nhà bếp, 2 phòng ngủ và 2 nhà tắm 1 living room, 1 kitchen, 2 bedrooms, and 2 bathrooms
Lan Phòng khách của anh rộng đẹp quá! Your living room is large and pretty!
Phong Đẹp giống như anh phải không? Pretty like me?
Lan Trời ơi OMG
Phong Em muốn coi nhà bếp không? Do you want to see the kitchen?
Lan Dạ được.  Sure
Phong Nhà bếp đây em. Here’s the kitchen
Lan Wow, rất sạch sẽ. Wow, very clean
Phong Còn đây là phòng ngủ. And here’s the bedroom
Lan Phòng ngủ rộngthoáng mát quá anh! The bedroom is spacious and airy!

 

1

Nhà anh có mấy phòng?

How many rooms does your house have?

2

Nhà anh có 5 phòng.

My house has 5 rooms                                                

3

Phòng ăn rộng và sạch sẽ.

The dining room is big and clean.

4

Phòng khách đẹp và thoáng mát.

The living room is clean and airy

 

to come in

bình thường

normal

phòng

room

phòng khách

living room

nhà bếp

kitchen

nhà tắm

bathroom

toilet 

toilet

phòng ăn

dining room

phòng ngủ

bedroom

rộng

spacious

đẹp 

pretty

sạch sẽ

clean

thoáng mát

airy

Download PDF: HERE

Review Vocabulary with Quizlet: HERE