It’s interesting if we know how to describe weather. In this lesson, we will learn vocabulary and expressions related to that topic.

 

 

John ở Mỹ và Vân ở Việt Nam đang nói chuyện về thời tiết

John in the US and Van in Vietnam are talking about weather

 

Vân Ở Mỹ, giờ trời đang mưa hả anh John? Is it raining in the US now?
John Ừ, mùa xuân ở Mỹ nhiều mưa lắm. Ở Việt Nam mùa xuân có mưa không Vân? Yes, it rains a lot in spring. Is there any rain in spring in Vietnam?
Vân Dạ, ở miền Bắc, có 4 mùa nhưng em ở miền Nam, có 2 mùa thôi anh. There are 4 seasons in the north. But I live in the south, where there are only 2 seasons.
John Hai mùa thôi hả? 2 seasons?
Vân Dạ, mùa khô và mùa mưa.  Dry season and rainy one.
John Sài Gòn có tuyết không em? Does it snow in Saigon?
Vân Dạ không, ở đây nóng quanh năm anh à. Em nghe nói ở Mỹ có 4 mùa phải không anh? No, it's hot around the year  here. I heard that there are 4 seasons in the US right?
John Đúng rồi, xuân - hạ - thu - đông Yes, spring - summer - fall - winter
Vân Anh thích mùa nào nhất? Which season do you like most?
John Anh thích mùa thu. Lúc đó trời mát mẻcảnh rất đẹp. Còn em? Em thích mùa nào? I love fall. It is cool and the scenery is beautiful then. And you? Which season do you like?
Vân Em không thích mưa, bão, sấm, chớp. Em chỉ thích nắng nhẹgió mát thôi. Em nghĩ em thích thời tiết buổi chiều ở Sài Gòn. I don’t like rain, storm, thunder, lightning. I only like light sunny and cool wind. I think I love the weather in the afternoon in Saigon
John I see. Anh hiểu rồi.

 

1 Thời tiết ở Mỹ như thế nào? What’s the weather like in the US?
2 Trời mưa lớn lắm! It’s raining heavily!
3 Ở đây nóng quanh năm. It’s hot the whole year here
4 Anh thích mùa thu. I like fall.
5 Em thích thời tiết buổi sáng ở Sài Gòn. I like the weather in the morning in Sai Gon.

 

Từ vựng Định nghĩa
thời tiết weather
trời sky
mưa rain
nắng sunny
mùa season
mùa xuân spring
mùa hạ - mùa hè summer
mùa thu fall
mùa đông winter
gió wind
tuyết snow
bão storm
sấm thunder
chớp lightning
khô dry
mát mẻ cook
nóng hot
lạnh cold
cảnh scenery
đẹp beautiful

Click HERE to download