Choosing the most suitable transportation to travel around Vietnam is very easy. Let’s explore and learn some key expressions.

 

Tâm đang hỏi Hồng làm thế nào để đi đến Đà Nẵng. 

Tam is asking Hong about how to get to Da Nang

 

Tâm Chị! Cho em hỏi được không? Hi! Can I ask you a question? 
Hồng Em muốn hỏi gì? What do you want to ask
Tâm Em muốn đi Đà Nẵng. Vậy... em nên đi phương tiện gì vậy chị? I want to travel to Da Nang, so which transportation should I travel? 
Hồng Đà Nẵng hả? Em có thể đi bằng máy bay, xe hơi, xe đò, hay xe lửa. Da Nang? You can travel by plane, car, coach or a train
Tâm Đi bằng máy bay thì mất bao lâu? How long does it take if I travel by plane
Hồng Nếu em đi bằng máy bay, thì chỉ tốn một tiếng rưỡi thôi. If you go by plane, it takes you 1 hour and a half 
Tâm Còn... đi bằng xe lửa? How about traveling by train? 
Hồng Thì tốn khoảng 16 tiếng. Em có thể đi chuyến tối. It takes about 16 hours. You can have an evening trip. 
Tâm Vậy thì... chuyến tối khởi hành lúc mấy giờ vậy chị? So … what time does the evening trip depart
Hồng Lúc 8 giờ tối và tới  Đà Nẵng khoảng 11 hay 12 giờ trưa. It departs at 8 pm and arrive at Da Nang about 11 or 12 a.m 

 

 

1

Anh nên đi bằng phương tiện gì?

What means of transport should I go by?

2

Đi bằng xe đò mất bao lâu?

How long does it take if I travel by coach? 

3

Vậy, em nên đi chuyến sáng hay chuyến tối?

So, should I go on a day trip or a night trip?

4

Em thường đi làm bằng phương tiện gì?

How do you usually go to work?

5

Em đi làm bằng xe máy

I go to work by motorbike

 

 

Từ vựng

Định nghĩa

hỏi

ask

phương tiện

transportation

máy bay

plane

xe hơi

car

xe đò

coach

xe lửa

train

Xe máy

motorbike

Xe đạp

bike

khởi hành

depart

chuyến tối

evening trip

chuyến sáng

morning trip

 

Download PDF: HERE