Greeting with Vietnamese people is the very first important thing for Vietnamese learners. Let’s grab some easy and useful expressions to say right away.

 

Nam

Dạ, em chào chị Hương. Chị có khỏe không chị?

Hi, Hương. How are you

Hương

Chào em, chị khỏe. Còn em?

Hi. I’m fine. And you? 

Nam

Dạ, em khỏe, em cảm ơn chị.

I’m good. Thank you. 

Hương

Chào em! Nói chuyện sau nha.

Good bye! Talk later.

Nam

Dạ, em chào chị. Hẹn gặp lại. Dạ.

Bye, see you next time

 

 

1

Chị có khỏe không?

How are you?

2

Cảm ơn. Chị  khỏe

Thanks. I’m fine.

3

Chào anh.  Hẹn gặp lại 

Good bye. See you later.

4

Nói chuyện sau nha.

Talk later.

 

Từ vựng Định nghĩa
tên name
khỏe healthy
cũng also
còn and
nói chuyện talk
cho hỏi may I ask
chào hi
nói chuyện sau  talk later
hẹn gặp lại see you next time
cảm ơn  thank you